Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Kim Động

 

 

- LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN                                   - LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN