Hướng dẫn tuyên truyền KL 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Xem tại đây:HD so 20.HD.BTGHU.pdf

Ban tuyên giáo Huyện ủy