Kế hoạch phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn quy mô hộ gia đình năm 2020

Xem tại đây: Kế hoạch phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn quy mô hộ gia đình năm 2020.doc