Đường dây nóng tư vấn phòng, chống dịch COVID-19

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện

Nguồn: Bộ Y tế