Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Kim Động

 

 

 

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện