Lĩnh vực Thanh tra

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

TT_2016_X01

Mức độ 2

Xử lý đơn tại cấp xã

Thanh tra

2

TT_2016_X02

Mức độ 2

Tiếp công dân tại cấp xã

Thanh tra

3

TT_2016_X03

Mức độ 2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Thanh tra

4

TT_2016_X04

Mức độ 2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Thanh tra

5

TT_2016_X05

Mức độ 2

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Thanh tra

6

TT_2016_X06

Mức độ 2

Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập.

Thanh tra

7

TT_2016_X07

Mức độ 2

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập.

Thanh tra

8

TT_2016_X08

Mức độ 2

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình.

Thanh tra

9

TT_2016_X09

Mức độ 2

Thủ tục thực hiện việc giải trình.

Thanh tra

 

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện

Nguồn: dichvucong.hungyen.gov.vn