Lĩnh vực Xây dựng

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

XD_X01

Mức độ 3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do cấp xã quản lý.

Xây dựng

2

XD_X02

Mức độ 3

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xây dựng

3

XD_X03

Mức độ 3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xây dựng

4

XD_X04

Mức độ 3

Gia hạn giấy phép xây dựng do Uỷ ban nhân dân xã cấp.

Xây dựng

5

XD_X05

Mức độ 3

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xây dựng

6

XD_X06

Mức độ 3

Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xây dựng

 

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện

Nguồn: dichvucong.hungyen.gov.vn