Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

NCC_2020_X01

Mức độ 3

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Lao động thương binh & xã hội

2

NCC_2020_X02

Mức độ 3

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Lao động thương binh & xã hội

3

BTXH_2020_X01

Mức độ 2

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động thương binh & xã hội

4

BTXH_2020_X02

Mức độ 2

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Lao động thương binh & xã hội

5

BTXH_2020_X03

Mức độ 2

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Lao động thương binh & xã hội

6

BTXH_2020_X04

Mức độ 2

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Lao động thương binh & xã hội

7

BTXH_2020_X05

Mức độ 2

Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Lao động thương binh & xã hội

8

BTXH_2020_X06

Mức độ 2

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Lao động thương binh & xã hội

9

BTXH_2020_X07

Mức độ 2

Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Lao động thương binh & xã hội

10

BTXH_2020_X08

Mức độ 2

Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Lao động thương binh & xã hội

11

PCTNXH_2020_X01

Mức độ 2

Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Lao động thương binh & xã hội

12

PCTNXH_2020_X02

Mức độ 2

Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Lao động thương binh & xã hội

13

TE_2020_X01

Mức độ 2

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Lao động thương binh & xã hội

14

TE_2020_X02

Mức độ 2

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Lao động thương binh & xã hội

15

TE_2020_X03

Mức độ 2

Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Lao động thương binh & xã hội

16

TE_2020_X04

Mức độ 2

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Lao động thương binh & xã hội

17

TE_2020_X05

Mức độ 2

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Lao động thương binh & xã hội

18

TE_2020_X06

Mức độ 2

Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Lao động thương binh & xã hội

19

COVID_2020_02

Mức độ 2

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

Lao động thương binh & xã hội

20

COVID_2020_04

Mức độ 2

Hỗ trợ mgười lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lao động thương binh & xã hội

21

COVID_2020_05

Mức độ 2

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

Lao động thương binh & xã hội

 

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện

Nguồn: dichvucong.hungyen.gov.vn