Báo cáo tình hình , kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2020

Xem tại đây: 2105936626-25-6-25.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện