tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020

Xem tại đây: 111129536-30-9-30.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện