Danh sách thành viên Ủy ban nhân dân huyện Kim Động

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện