Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem tại đây: CV 13 TBBC HUYEN.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện