Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
35/CV-BCĐ 07/12/2023 Công văn triển khai, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1195/TB-UBND 05/12/2023 TB v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kim Động
1245/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Khắc Tỉn tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1247/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Khắc Chiến tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Độn
1249/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của bà Tào Thị Luấn tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1251/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Chung tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1253/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Oanh tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1255/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của ông Chu Văn Âu tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1257/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của bà Trịnh Thị Huê tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1259/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của ông Chu Văn Quảng tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1261/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của ông Chu Văn Hợp tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1263/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của ông Chu Văn Thể tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1265/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Lý tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1266/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Thủy tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1264/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc thu hồi đất của ông Trần Trọng Bằng tại xã Phú Thịnh để thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng chống lụt bão huyện Kim Động
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
160 người đang online